biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

Sprawozdawczy Zjazd Delegatów Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie – relacja

Kraków, 30 marca 2019 r.

W sobotę  30 marca 2019 r. odbył się Sprawozdawczy Zjazd Delegatów Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie, ostatni w VII kadencji.
Zjazd, któremu Przewodniczył dr n. farm. Przemysław Szybka, rozpoczął się od obrad plenarnych.
Po wyborze Komisji Zjazdowych i ich ukonstytuowaniu się, sprawozdanie z działalności w roku 2018 wygłosiła Prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej, dr Barbara Jękot, a z realizacji budżetu za 2018 rok – Skarbnik Okręgowej Rady Aptekarskiej, mgr farm. Małgorzata Lelito.
Następnie sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, mgr farm. Wojciech Stępień. Na zakończenie, wobec braku zastrzeżeń do działalności ORA, zgłosił wniosek o udzielenie absolutorium.
Po dyskusji nad sprawozdaniami, Zjazd przyjął sprawozdania z działalności Okręgowej Rady Aptekarskiej, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowego Sądu Aptekarskiego i Okręgowej Komisji Rewizyjnej, a także udzielił absolutorium organom izby.
Po krótkiej przerwie rozpoczęła się część oficjalna, na którą przybyli: Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej – mgr farm. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, Przewodnicząca Naczelnego Sądu Aptekarskiego – mgr farm. Anna Włodarczyk, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – mgr farm. Kazimierz Jura, Wojewódzki Małopolski Inspektor Farmaceutyczny – mgr farm. Józef Łoś,  Krajowy Konsultant ds. analityki farmaceutycznej i jednocześnie Prezes Oddziału Krakowskiego PTFarm – prof. dr hab. Włodzimierz Opoka oraz Wojewódzki Konsultant ds. farmacji aptecznej – mgr farm. Jerzy Jasiński.
Po powitaniu gości, Prezes ORA w Krakowie dr Barbara Jękot wręczyła osobom szczególnie zasłużonym w pracy na rzecz Okręgowej Izby Aptekarskiej statuetki „Laur aptekarski” oraz odznaki „Zasłużony dla Środowiska Aptekarskiego Małopolski”.
Spośród gości głos zabrali: Prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej, przedstawiając stan realizacji uchwał Krajowego Zjazdu; Wojewódzki Inspektor Farmaceutycznego, który omówił najważniejsze sprawy, jakimi w ostatnim okresie zajmował się Inspektorat; Prezes Oddziału Krakowskiego PTFarm, który przedstawił, jak widziane są problemy aptekarzy z perspektywy pracownika Wydziału Farmaceutycznego.
Po wznowieniu obrad plenarnych, Skarbnik ORA mgr farm. Małgorzata Lelito przedstawiła  projekt budżetu i zasad gospodarki finansowej Okręgowej Izby Aptekarskiej na 2019 r., który Zjazd przyjął jednogłośnie.
Na zakończenie jedna z delegatek zabrała głos w sprawie obecnie otwieranych aptek, kierując zapytanie zarówno do Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego jak i Prezesa Naczelnej i Okręgowej Rady Aptekarskiej: dlaczego, mimo obowiązującej ustawy AdA, takie sytuacje są możliwe. Wyczerpującej odpowiedzi udzielili wszyscy zapytani.

[ Galeria zdjęć Facebook ]

Prezes ORA w Krakowie, dr Barbara Jękot

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT