biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

INFORMACJA WS. REJONOWYCH ZJAZDÓW

OKRĘGOWEJ  IZBY APTEKARSKIEJ W KRAKOWIE

 

W 2019 r. kończy się VII kadencja Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie. Rejonowe zjazdy mają na celu wybór nowych delegatów na okręgowy zjazd aptekarzy, spośród których wybrane zostaną nowe władze, które będą kierować działalnością Izby przez kolejne 4 lata, w VIII kadencji OIA.

 

Działając na zasadzie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 19.04.1991r. o izbach aptekarskich (Dz. U. Nr 136 z 2008r. poz. 856 t.j.) oraz Uchwały Nr V/27/2008 V Krajowego Zjazdu Aptekarzy z dnia 19.01.2008r. w sprawie regulaminu wyboru delegatów na okręgowe zjazdy aptekarzy, Okręgową Izbę Aptekarską w Krakowie podzielono na 3 rejony wyborcze.

Uchwałą Nr 3/04/VII z dnia 11.04.2019 r. Okręgowa Rada Aptekarska w Krakowie określiła rejony wyborcze i daty poszczególnych zjazdów.

 

29.05.2019 r. Tarnów – obejmuje miasto Tarnów oraz powiaty: tarnowski, bocheński, brzeski, dąbrowski – Rejon wyborczy Nr 3

Tarnów Hotel Kantoria, ul. Piłsudskiego 28A

I termin godz. 15.00, II termin godz. 15.15

 

30.05.2019 r. Nowy Sącz – obejmuje miasto Nowy Sącz oraz powiaty: nowosądecki, gorlicki, limanowski, nowotarski, tatrzański – Rejon wyborczy Nr 2

 Nowy Sącz Hotel Beskid, ul. Ul. Limanowskiego 1

I termin godz. 15.00, II termin godz. 15.15

          

8.06.2019 r. Kraków – obejmuje miasto Kraków oraz powiaty: krakowski, chrzanowski, miechowski, myślenicki, olkuski, proszowicki, wadowicki, wielicki –

Rejon wyborczy Nr 1

 Kraków w Hotel Sympozjum ul. Kobierzyńska 47

 I termin godz. 09.00, II termin godz. 09.15

 

Uchwałą Nr V/117/2011 z dnia 17 marca 2011r. Naczelna Rada Aptekarska określiła liczbę delegatów na okręgowe zjazdy aptekarzy w stosunku do liczby członków okręgowych izb aptekarskich. Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie mieści się w przedziale od 2801 do 3600 członków, wobec czego 1 delegat przypada na 25 członków OIA.

Na dzień 1 maja 2019 r. Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie liczyła 3504 członków, wobec czego należy wybrać 140 delegatów na okręgowy zjazd aptekarzy, co w podziale na rejony wygląda następująco:

 

Rejon 1 – Kraków = 100 delegatów

Rejon 2 – Nowy Sącz = 22 delegatów

Rejon 3 – Tarnów = 18 delegatów

 

Zgodnie z art. 9 ust. 4 i ust. 5 cytowanej wyżej ustawy czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom izb aptekarskich, z wyłączeniem aptekarzy zawieszonych w prawie wykonywania zawodu. Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom izb aptekarskich, z wyłączeniem aptekarzy ukaranych karą upomnienia, nagany, zawieszenia prawa wykonywania zawodu.

W przypadku nie dokonania wyboru delegatów w liczbie określonej dla Rejonu Wyborczego Tarnów i Rejonu Wyborczego Nowy Sącz wolne mandaty będą objęte wyborami na delegatów w rejonie Wyborczym Kraków

Listy wyborcze zostaną sporządzone w oparciu o dane zawarte w deklaracjach indywidualnych.

 

Zgłaszanie  kandydatów na delegatów na okręgowy zjazd aptekarzy

(Uchwała Nr V/27/2008 V Krajowego Zjazdu Aptekarzy z dnia 19.01.2008 r.

 w sprawie regulaminu wyboru delegatów na okręgowe zjazdy aptekarzy § 6 )

 

Kandydatów na delegatów zgłaszają członkowie zebrania rejonowego ustnie lub na piśmie.

Zgłoszenie winno zawierać:   - imię i nazwisko kandydata

                                                - informację czy jest pracodawcą, pracownikiem lub czy jest niezatrudniony

                                                - imię i nazwisko zgłaszającego, a przy zgłoszeniu pisemnym także podpis

Zgłoszony kandydat obowiązany jest oświadczyć ustnie lub na piśmie (wzór upoważnienia w załączeniu), czy wyraża zgodę na kandydowanie. Uczestnicy zebrania, przed głosowaniem mają prawo do zadawania pytań kandydatom na delegatów.

KARTY DO GŁOSOWANIA będą rozdawane zgodnie z listą obecności. Osoby nie podpisane na liście nie otrzymają karty.

Osoby, biorące udział w zebraniach wyborczych proszone są o zabranie ze sobą dowodów osobistych lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT