biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

Szanowni Państwo,

W związku z wieloma pytaniami związanymi z prawidłowym wystawianiem faktur dla pacjentów i odbiorców publikuję opracowanie udostępnione dzięki uprzejmości Prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej DIA, mgr farm. Marcina Repelewicza.

Prezes ORA w Krakowie, Mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

 

Wystawiane faktur dla pacjentów i odbiorców

 

NABYWCA, PŁATNIK, ODBIORCA – czym się różnią i które dane są obowiązkowe

NABYWCA – PŁATNIK – ODBIORCA na fakturze.

Zgodnie z interpretacją sądów i izb skarbowych pojęcia Nabywca, Płatnik oraz Odbiorca nie są tożsame.

Nabywca – to ten, kto nabywa towar. Nie ma znaczenia czy będzie z niego korzystał ani za niego płacił.

Dla Sprzedawcy to strona transakcji.

Płatnik – to ktoś kto płaci za towar.
Odbiorca - to ktoś kto odbiera towar.

Ani Płatnik ani Odbiorca nie jest stroną transakcji w kontekście podatkowym.

Na fakturze te dane mogą się znaleźć ale nie są obowiązkowe i nie mogą zastąpić danych Nabywcy.

W przypadku kiedy nabywcą jest instytucja publiczna istotne jest aby na fakturze znalazły się odrębnie

dane Nabywcy i Odbiorcy.

W przypadku korzystania z oprogramowania, które nie daje możliwości wypełnienia danych odbiorcy

w osobnym polu to informacja o Odbiorcy może być podana w uwagach do faktury.

Odnosząc to do sytuacji pojawiających się w aptece

NABYWCA

ODBIORCA

PŁATNIK

TYP FAKTURY

pacjent

pacjent

pacjent

zwykła faktura VAT

pacjent

pacjent

fundacja

zwykła faktura VAT

pacjent

np. dom dziecka

np. gmina

zwykła faktura VAT

np. dom dziecka

np. dom dziecka

np. gmina

faktura z NIP (niefiskalna lub z paragonem z NIP)


Wystawianie faktur dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą

oraz pozostałych podmiotów gospodarczych

Zgodnie z art.96 ustawy Prawo Farmaceutyczne dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą produkty lecznicze,

środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne wydawane są na podstawie zapotrzebowania,

którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia w sprawie w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki

produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych

http://dziennikustaw.gov.pl/D2018000200801.pdf

W przypadku preparatów zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe mogą być one wydane tylko

na podstawie zgody otrzymanej od WIF wskazującej konkretną aptekę realizującą zapotrzebowania. Zapotrzebowanie

na tę grupę produktów leczniczych stanowi załącznik do rozporządzenia w sprawie w sprawie środków odurzających,

substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje

http://dziennikustaw.gov.pl/D2015000188901.pdf

Zgody takie wydawane są zarówno podmiotom wykonującym działalność leczniczą jak i podmiotom weterynaryjnym.

W przypadku wydawania produktów leczniczych i wystawiania faktur na podmioty prowadzące działalność

weterynaryjną podstawą wydania jest recepta weterynaryjna z adnotacją "do użytku własnego" ("ad usum proprium").

Dla podmiotu gospodarczego nie prowadzącego działalności leczniczej produkty lecznicze OTC (za wyjątkiem produktów

zawierających substancje psychoaktywne) wydaje się i wystawia fakturę VAT bez zapotrzebowania. Podmiot gospodarczy

prowadzący obrót produktami leczniczymi (np. hurtownia) nie może nabyć w aptece produktów leczniczych.

Ograniczenie to nie dotyczy wyrobów medycznych, kosmetyków, suplementów, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

 

 

Pacjent

Podmiot leczniczy

Podmiot weterynaryjny

Inny podmiot gospodarczy

Rx

Faktura imienna
na dane z recepty
lub w przypadku dzieci
do 18r.ż. na dane opiekuna
prawnego

Faktura z NIP +
zapotrzebowanie

Faktura z NIP +
recepta
„ad usum proprium”

Nie dotyczy

Rpw

j.w.

Faktura z NIP +
zapotrzebowanie+
zgoda WIF

Faktura z NIP +
zapotrzebowania +
zgoda WIF

Nie dotyczy

OTC

j.w.

Faktura z NIP +
zapotrzebowanie

Faktura z NIP

Faktura z NIP

Wyroby

medyczne

j.w.

Faktura z NIP +
zapotrzebowanie

Faktura z NIP

Faktura z NIP

Środki spoż.specj.
przezn.żyw.

j.w.

Faktura z NIP +
zapotrzebowanie

Faktura z NIP

Faktura z NIP

Kosmetyki

j.w.

Faktura z NIP

Faktura z NIP

Faktura z NIP

 

Informacje o fakturach wystawionych na nabywcę będącego podmiotem gospodarczym przekazywane są do ZSMOPL.

W przypadku podmiotów prowadzących działalność leczniczą sprzedaż na zapotrzebowanie wymaga zweryfikowania czy podmiot znajduje się w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Apteka jest zobowiązana prowadzi ewidencję zrealizowanych zapotrzebowań. Podmiot wystawiający zapotrzebowanie jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji wystawionych zapotrzebowań. Zapotrzebowanie należy uzupełnić wydrukiem zawierającym nazwę towaru, ilość, serię, datę ważności.

W aptece która korzysta z programu Kamsoft można wydrukować zapotrzebowanie zgodne ze wzorem do rozporządzenia pod warunkiem, że zostanie wybrana sprzedaż na zapotrzebowanie lub receptę.

mgr farm. Małgorzata Łęt

Przewodnicząca Komisji Legislacyjnej DIA

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT