biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

Opłatę należy wnieść do 15 marca na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa właściwego dla miejsca pobrania opłaty.

Stawka opłaty recyklingowej wynosi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2389) 0,20 zł za jedną sztukę lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego.

Wniesienie opłaty nie wiąże się ze sporządzeniem dodatkowego sprawozdania w formie papierowej.

Szanowni Państwo,
przypominam, że do dnia 15 marca 2019 roku każda apteka ma obowiązek złożyć sprawozdanie z gospodarki odpadami w aptece.

Wszystkie informacje oraz formularze sprawozdania znajdą Państwo na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego:
Sporządzanie i przekazywanie zbiorczych zestawień danych o odpadach i komunalnych osadach ściekowych

Na skróty:

Formularz do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów

Przykład zbiorczego zestawienia danych o odpadach dla wytwórcy odpadów

Formualrz do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o komunalnych osadach ściekowych

Prezes ORA w Krakowie, dr Barbara Jękot

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT