biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

W załączeniu pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pana Janusza Cieszyńskiego dotyczące Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi

Prezes ORA w Krakowie, dr Barbara Jękot

Warszawa, 28.03.2019 r.
KOMUNIKAT DOT. ZINTEGROWANEGO SYSTEMU MONITOROWANIA OBROTU PRODUKTAMI
LECZNICZYMI (ZSMOPL)
W związku z występującymi w ostatnim czasie trudnościami związanymi z przekazywaniem przez
podmioty raportujące do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi
(ZSMOPL) numerów serii dla produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego oraz wyrobów medycznych, Minister Zdrowia oraz Główny Inspektor Farmaceutyczny
informują, że
do systemu zostaną wprowadzone czasowe zmiany, które umożliwią podmiotom
raportującym przekazywanie komunikatów bez wskazania numeru serii.
W takich przypadkach
system ZSMOPL będzie przyjmował komunikat z ostrzeżeniem.
Stan przejściowy będzie obowiązywał do 30 kwietnia 2019 roku
. Od 1 maja 2019 roku komunikaty
bez numerów serii będą przez system odrzucane.
Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 72a ust. 2 pkt 1) podmiot raportujący zobowiązany jest
przekazywać do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi
następujące dane identyfikujące odpowiednio produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny – jeżeli dotyczy:
a) kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN,
b)
numer serii,
c) unikalny kod,
d) datę ważności,
e) nazwę podmiotu odpowiedzialnego albo nazwę podmiotu uprawnionego do importu równoległego
albo nazwę podmiotu działającego na rynku spożywczym, albo nazwę wytwórcy wyrobu
medycznego lub jego autoryzowanego przedstawiciela, lub dystrybutora, lub importera,
f) kraj sprowadzenia, w przypadku produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w trybie art. 4,
lub środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzonych w trybie art.
29a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

/-/ Paweł Piotrowski
Główny Inspektor Farmaceutyczny
/-/ Maciej Miłkowski
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Zdrowia

/dokument podpisany elektronicznie/ /dokument podpisany elektronicznie/

Prezes ORA dr Barbara Jękot

Gazeta Podatkowa nr 19 (1581) z dnia 7.03.2019, strona 2

dział: Aktualności i sygnały

 

Fałszywe e-maile o błędzie w deklaracji podatkowej

Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej (www.mf.gov.pl) ostrzega przed fałszywymi e-mailami, w których autor informuje o wątpliwościach dotyczących złożonej deklaracji podatkowej oraz wzywa do ustosunkowania się do zaistniałej sytuacji.

Resort informuje, że nie jest autorem wiadomości o tytule "Wezwanie do złożenia wyjaśnienia", która zawiera informację o wystąpieniu błędu w deklaracji podatkowej i zarazem nadawca prosi o ustosunkowanie się do otrzymanej korespondencji w terminie 7. dni. Adres nadawcy nie jest adresem e-mail Ministerstwa Finansów, a procedury administracyjne nie przewidują składania wyjaśnień drogą e-mailową.

Resort finansów apeluje, aby nie otwierać załącznika do wiadomości lub zamieszczonych w niej linków, jak również nie wysyłać odpowiedzi do nadawcy. Może to bowiem spowodować zainfekowanie komputera szkodliwym oprogramowaniem lub przekazaniem danych podatnika nieuprawnionym osobom.

Prezes ORA dr Barbara Jękot

Konkurs prac magisterskich

9 marca 2019 roku na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbył się Finał Konkursu Prac Magisterskich. Organizatorem konkursu był Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego i Sekcja Studencka Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego „Młoda Farmacja”.

Do ścisłego finału zakwalifikowano sześć prac. Przedstawione prace wykonane w Zakładzie Biochemii Toksykologicznej, Zakładzie Diagnostyki Medycznej, Katedrze Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych.

Pierwsze miejsce wraz z nagrodą ufundowaną przez Okręgową Radę Aptekarską zdobyła mgr farm. Anna Rudnicka – „Poszukiwanie wielofunkcyjnych ligandów receptorów H3 histaminowych wśród pochodnych chalkonów.” praca pod kierunkiem dr Łażewskiej.

Na uwagę zasługuje bardzo wysoki poziom merytoryczny konkursu sprawna organizacja, naukowa  atmosfera.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.

Prezes ORA w Krakowie, dr Barbara Jękot

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT