biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

Pytanie:

Czy pełnomocnictwo do podpisywania zestawień refundacyjnych może mieć formę elektroniczną?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na Pani zapytanie odnośnie pełnomocnictwa do podpisywania zestawień refundacyjnych Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Zdrowia w Krakowie informuje, że pełnomocnictwo winno mieć formę pisemną. Zestawienie refundacyjne jest dokumentem na podstawie którego wypłacane są środki finansowe a żaden przepis prawa nie wskazuje formy elektronicznej jako wystarczającej dla pełnomocnictwa do podpisywania rzeczonych dokumentów.

Nie ma określonego wzoru dla tego dokumentu, jednak powinien on zawierać jednoznacznie informacje dotyczącą zakresu pełnomocnictwa. Załącznik nr 5 do umowy na realizację recept zawiera jedynie wzory podpisów i powinien być dołączony do dokumentu pełnomocnictwa.

Uwaga: Wzór pełnomocnictwa do podpisywania i kierowania do Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, zestawień zbiorczych dotyczących refundacji cen leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wydanych na podstawie zrealizowanych recept znajduje się na stronie naszej Izby w zakładce [Pliki].

Pytanie:

Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu z realizacją recept na insuliny.

Trafiają do nas recepty na których dawkowanie nie jest określone w jednostkach.

Np. Gensulin M30- 3 op.

dawkowanie 3x20.

Proszę o informację czy przy takim zapisie można wydać 2 najmniejsze opakowania czy całość przepisaną na recepcie.

Lekarz twierdzi, że jest to wymysł apteki. Z kilku źródeł dowiedziałam się, że dawkowanie insuliny musi być wyrażone w jednostkach, jednak nigdzie nie jest to konkretnie opisane.

Bardzo proszę o pomoc, ponieważ jest to duży problem zarówno dla apteki jak i dla pacjenta.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje, że w przypadku realizacji recepty elektronicznej pacjent może otrzymać maksymalnie ilość produktu leczniczego, niezbędną do 180-dniowego okresu stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania (w przypadku recepty papierowej - do 120-dniowego okresu stosowania).

W przypadku podanego na recepcie dawkowania insuliny 3x20  uznaje się, że przepisano 3x20 jednostek.

Podstawa prawna:

Art. 96a ust. 7a ustawy z dnia z dnia 6 września 2001 r Prawo farmaceutyczne  (t.j. Dz.U.2020.944)

Szanowni Państwo,

Uprzejmie przypominam, że sposób realizacji zapotrzebowania podmiotu wykonującego działalność leczniczą określony został w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12.10.2018 w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych (Dz.U. 2018 poz. 2008 ze zm.).

Realizacja zapotrzebowania obejmuje:

1) sprawdzenie prawidłowości wystawienia zapotrzebowania, w tym jego zgodności z wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia, a w przypadku środków odurzających i substancji psychotropowych będących produktami leczniczymi – zgodności z wzorem określonym w przepisach załączniku do rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 11 września 2006 r.w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje (tj. Dz.U. 2015 poz. 1889 ze zmianami);

2) sprawdzenie w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.3)), czy zapotrzebowanie wystawił podmiot wykonujący działalność leczniczą;

3) ocenę autentyczności zapotrzebowania;

4) sprawdzenie terminu ważności zapotrzebowania;

5) potwierdzenie na dokumencie zapotrzebowania albo na odrębnym dokumencie przechowywanym łącznie z tym zapotrzebowaniem wydania produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych obejmujące:

a) podanie daty realizacji zapotrzebowania,

b) określenie ilości, numerów serii i dat ważności wydanych produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych,

c) złożenie podpisu oraz naniesienie w formie nadruku albo pieczątki imienia i nazwiska wydającego;

6) wydanie z apteki produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego zgodnie z § 5.

  1. Produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny może być wydany na podstawie zapotrzebowania wyłącznie osobie upoważnionej na piśmie przez kierownika podmiotu leczniczego, w którym zostało wystawione zapotrzebowanie.

Apteka zobowiązana jest prowadzić ewidencję zrealizowanych zapotrzebowani zgodnie z wzorem  określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia z dnia 12.10.2018

Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

Szanowni Państwo,

W załączniku znajduje się wzór ewidencji recept  „pro autore” i „pro familiae” wystawianych przez farmaceutów. Prowadzenie ewidencji jest obowiązkiem wynikającym z art. 96 ust 4 b ustawy Prawo Farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 499 ze zmianami).

Ustawa nie określa, w jakiej formie ewidencja ma być prowadzona, natomiast wymienia, jakie pozycje powinny zostać uwzględnione. Możecie Państwo na podstawie wzoru założyć zeszyt, wydrukować stronę i dopisywać ręcznie kolejne pozycje lub zapisać na komputerze wzór i prowadzić ewidencję elektronicznie (dokument jest w formie edytowalnej, a po naciśnięciu enter na końcu tabeli dodaje się kolejna pozycja).

Należy również pamiętać o konieczności zabezpieczenia ewidencji ze względu na dane wrażliwe, jakie zawiera.

Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

Szanowni Państwo,

Dzięki uprzejmości Warszawskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej prezentujemy memorandum prawne na temat istotnych konsekwencji prawnych zmiany przepisów dotyczących prawa do ordynacji leków przez farmaceutów.
Opracowanie dotyczy przepisywania leków na recepty przez farmaceutów – zarówno recept farmaceutycznych, jak i pro auctore / pro familia.

Memorandum opracowane zostało przez kancelarię Fairfield.

Źródło:

https://oia.waw.pl/wazne-memorandum-prawne-w-sprawie-prawnych-aspektow-ordynacji-lekow-przez-farmaceutow/

Prezes ORA w Krakowie, mgr farm Elżbieta Rząsa-Duran

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT