biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

 

Formularze

Formularze

Prawo wykonywania zawodu

Prawo wykonywania zawodu

Wykaz dokumentów, jakie należy złożyć w związku ze staraniem się o przyznanie prawa wykonywania zawodu

- Wniosek do Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie o przyznanie prawa wykonywania zawodu [druk do pobrania]

- Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w art. 2b – odpis dyplomu

- Orzeczenie lekarskie potwierdzające posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie zawodu farmaceuty [druk do pobrania] – może wystawić również lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

- Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych [druk do pobrania]

- Oświadczenie „nie zostałem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe” [druk do pobrania]

- Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych [druk do pobrania]

- Podanie o wpis do rejestru po podjęciu uchwały w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania farmaceuty wraz z deklaracja indywidualną [druk do pobrania]

- Podanie o wpis – informacja o składkach [druk do pobrania]

- 2 aktualne zdjęcia paszportowe, podpisane na odwrocie

- Deklaracja indywidualna [druk do pobrania]

- Zgoda na przetwarzanie danych kontaktowych farmaceuty [druk do pobrania]


Powrót do zawodu

Procedura powrotu do zawodu po przerwie

Zgodnie z zapisami art. 17. Ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1419 z 14 czerwca 2019 r.)

1. Farmaceuta, który nie wykonuje zawodu farmaceuty w aptece przez okres dłuższy niż 5 lat w ciągu ostatnich 6 lat, a zamierza podjąć jego wykonywanie w aptece, ma obowiązek zawiadomić o tym właściwą okręgową radę aptekarską i odbyć przeszkolenie uzupełniające trwające nie dłużej niż 6 miesięcy.

2. Nie stanowi przerwy w wykonywaniu zawodu farmaceuty wykonywanie:

1) funkcji z wyboru w organach izb aptekarskich, z wyłączeniem organów, o których mowa w art. 24 organy okręgowej izby aptekarskiej pkt 1 i art. 34 organy Naczelnej Izby Aptekarskiej pkt 1;
2) pracy w charakterze nauczyciela akademickiego w szkołach wyższych, które prowadzą studia na kierunku farmacja;
3) pracy w inspekcji farmaceutycznej;
3a) zatrudnienia w podmiotach zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm. ), lub urzędach te podmioty obsługujących, w ramach którego wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej lub realizacją recept i zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne;
4) pracy w ramach merytorycznej działalności redakcyjnej naukowo-zawodowych czasopism farmaceutycznych.

3. Program, czas trwania oraz sposób przeszkolenia uzupełniającego ustala Naczelna Rada Aptekarska, uwzględniając okres niewykonywania zawodu w aptece.

4. Koszt przeszkolenia uzupełniającego ponosi farmaceuta odbywający to przeszkolenie.

5. Szczegółowe warunki odbywania przeszkolenia uzupełniającego określa umowa zawarta przez farmaceutę z podmiotem prowadzącym przeszkolenie uzupełniające, wskazanym przez okręgową radę aptekarską, której członkiem jest farmaceuta zamierzający podjąć wykonywanie zawodu w aptece.

6. Przepisów ust. 1-5 nie stosuje się do obywateli innych niż Rzeczpospolita Polska państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy zamierzają podjąć wykonywanie zawodu farmaceuty w Rzeczypospolitej Polskiej po raz pierwszy.

Program i czas trwania przeszkolenia uzupełniającego zostały ustalone przez Naczelną Radę Aptekarską w uchwale Nr IV/14/2004 z dnia 23.06.2004 roku oraz V/51/2009 z dnia 18.03.2009 r. (tekst jedn. 29.10.2009 r.). Szczegółowe warunki odbywania przeszkolenia uzupełniającego określa umowa zawarta pomiędzy farmaceutą i podmiotem prowadzącym przeszkolenie uzupełniające.


Procedura odbycia przeszkolenia uzupełniającego dla farmaceutów powracających do zawodu po przerwie

 1. Uzyskanie zgody na odbycie przeszkolenia uzupełniającego z apteki, w której planowane jest odbycie przeszkolenia (zał. nr 1c).
 2. Wystąpienie do Prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej z wnioskiem o skierowanie na przeszkolenie uzupełniające zawierające ww. zgodę (zał. nr 1).
 3. Przedstawienie odpisu dyplomu (jeżeli nie ma go w dokumentacji OIA).
 4. Przedstawienie Prawa Wykonywania Zawodu (jeżeli nie ma go w dokumentacji OIA).
 5. Wystąpienie z wnioskiem o wpis do Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie (nie dotyczy członków OIA w Krakowie).
 6. Po uzyskaniu skierowania, osoba skierowana na przeszkolenie podpisuje z wybraną apteką umowę na odbycie przeszkolenia oraz dostarcza jeden egzemplarz umowy do biura izby (zał. nr 2).
 7. Osoba skierowana na przeszkolenie otrzymuje lub pobiera ze strony internetowej poniższe dokumenty:
  - Ramowy program przeszkolenia uzupełniającego (zał. nr 1a).
  - Plan Ramowy Przeszkolenia Uzupełniającego dla Farmaceutów, którzy wykonywali już zawód w aptece (zał. nr 1b).
 8. Po ukończeniu szkolenia, osoba szkoląca się dostarcza do biura izby Zaświadczenie o odbyciu przeszkolenia uzupełniającego (zał. nr 3), wraz z dokumentem PWZ celem dokonania wpisu o odbyciu przeszkolenia uzupełniającego.

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT