biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy

Dobiega końca VII kadencja  władz samorządowych.  W obecnym roku delegaci wybrani na rejonowych zebraniach wyborczych dokonają wyboru nowych władz samorządu: Prezesa, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i jego Zastępców, Okręgową Radę Aptekarską, Okręgowy Sąd Aptekarski, Okręgową Komisję Rewizyjną i delegatów na Krajowy Zjazd Aptekarzy.

Udział w wyborach jest prawem każdego farmaceuty – członka izby aptekarskiej i też możliwością, by ocenić ustępujące władze oraz zaproponować w jakim kształcie ma funkcjonować samorząd. Dlatego zachęcam do jak najliczniejszego udziału w zebraniach wyborczych.

Aby sprawnie przeprowadzić rejonowe zebrania wyborcze  informuję, że każdy członek Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie, minimum na 14 dni przed zebraniem otrzyma drogą pocztową,  pisemne zawiadomienie o:

- podziale na Rejony Wyborcze
- miejscach  i terminach  rejonowych zebrań wyborczych

Informacje te zostaną również opublikowana na stronie Izby.

Zawiadomienia zostaną przesłane na adresy do korespondencji, jakie podaliście Państwo w biurze Okręgowej Izby Aptekarskiej. W wypadku zmiany adresu, proszę o jego uaktualnienie drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub listownie na adres biura izby: Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie, ul. Kobierzyńska 98/68, 30-382 Kraków.

Prezes ORA w Krakowie, dr Barbara Jękot

 

W dniu dzisiejszym zostało opublikowane ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept.

Warszawa, dnia 18 kwietnia 2019 r.
Poz. 718

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 17 kwietnia 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie recept
Na podstawie art. 96a ust. 12 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499 i 399) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept (Dz. U. poz. 745 i 1773 oraz z 2019 r. poz. 436) w § 19 wyrazy „12 miesięcy” zastępuje się wyrazami „24 miesiące”.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Minister Zdrowia: wz.
J. Szczurek-Żelazko

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem dzisiejszym. W związku z powyższym recepty wystawione na starych wzorach mogą być nadal realizowane.

Prezes ORA dr Barbara Jękot

Zgodnie z treścią  § 19 oraz § 20 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept 18 kwietnia br. przestają obowiązywać stare druki recept. 
§ 19. Dopuszcza się stosowanie druków recept zgodnych ze wzorem obowiązującym przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
§ 20. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 18 kwietnia 2018 r., z wyjątkiem § 7 ust. 5 pkt 4, 12 i 13 i ust. 6 pkt 4, 5 i 7 oraz załącznika nr 8 do rozporządzenia, które wchodzą w życie z dniem 17 października 2018 r.

Jeżeli w dniu dzisiejszym zastanie  ogłoszone rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie recept o treści takiej jak przedstawione w procesie  legislacyjnym, stare druki recept będą obowiązywać przez kolejne 12 miesięcy.

Niestety do chwili obecnej (18.04.2019 r. godz. 8,45) rozporządzenie nie zostało opublikowane.

Jeżeli rozporządzenie zostanie opublikowane natychmiast  o tym Państwa poinformujemy.

 Prezes ORA dr Barbara Jękot

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT