Biuletyn OIA

Wybierz działanie:

Proszę podać prawidłowy adres email. "Usuń", służy do wypisania z biuletynu

23
maj
2016

27 maja biuro OIA nieczynne

Informujemy, że w dniu 27 maja 2016 r. (piątek) biuro Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie będzie NIECZYNNE.16
maj
2016

Ustawa wprowadzająca bezpłatne leki dla seniorów

– komunikat

Ustawa wprowadzająca bezpłatne leki dla seniorów – zapisy postulowane przez Naczelną Radę Aptekarską zostały uwzględnione w zakresie zasad wydawania zamienników leków refundowanych – szczegóły w załączonym komunikacie.

KOMUNIKAT (Naczelna Izba Aptekarska)

Ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw – Dziennik Ustaw, Rok 2016, Pozycja 652, Data ogłoszenia: 2016-05-12

Ustawa wchodzi w życie 12.06.2016 r.


Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot26
kwiecień
2016

Obwieszczenie MZ ws. wykazu refundowanych leków

Opublikowano obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 maja 2016 r.:
http://www.bip.mz.gov.pl/legislacja/akty-prawne/obwieszczenie-z-dnia-25-kwietnia-2016-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-dzien-1-maja-2016/

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia z 2016 r. pozycja 48, data ogłoszenia 25 kwietnia 2016 r.:
http://dziennikmz.mz.gov.pl/actdetails.html?year=2016&act=48

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot23
kwiecień
2016

Nabór na specjalizację

Studium Kształcenia Podyplomowego WF UJ CM ogłasza nabór na specjalizację z zakresu Farmacji Aptecznej, Farmacji Szpitalnej, Farmakologii.

Prosimy o składanie dokumentów do dnia 01 czerwca 2016 r. do
Studium Kształcenia Podyplomowego
Wydziału Farmaceutycznego
ul. Medyczna 9 Kraków
tel. 12 62-05-420

Pokój 120 w godz. 08.00-14.00

WYMAGANE DOKUMENTY
A. wniosek o rozpoczęcie specjalizacji
B. odpis dyplomu szkoły wyższej (kserokopia, oryginał do wglądu),
C. kserokopię dokumentu „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty",
D. dokument potwierdzający co najmniej roczny staż pracy w zawodzie farmaceuty (świadectwo pracy, umowa o pracę lub zaświadczenie)
E. dokument potwierdzający wniesienie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne w wysokości 70,00 zł.

PŁATNE NA KONTO:
Studium Kształcenia Podyplomowego
Wydziału Farmaceutycznego UJ CM
ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków
24 1240 4722 1111 0000 4856 113219
kwiecień
2016

25-lecie Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie

http://oia.krakow.pl/storage/logo_izba_aptekarska_dobre.jpg
Szanowne Koleżanki i Koledzy Farmaceuci!

19 kwietnia 1991 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił Ustawę o izbach aptekarskich. Wejście w życie ustawy zapoczątkowało tworzenie samorządu aptekarskiego. Na mocy ustawy, Minister Zdrowia i Opieki Społecznej powołał Komitet Organizacyjny Izb Aptekarskich, który miał za zadanie zwołanie pierwszych zjazdów tymczasowych izb aptekarskich oraz pierwszego Krajowego Zjazdu Aptekarzy.
W dniu dzisiejszym rozpoczynamy obchody 25-lecia Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie, które zostaną zakończone uroczystą Galą Jubileuszową 23 października 2016 roku w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot13
kwiecień
2016

Światowe Dni Młodzieży

http://www.krakow2016.com/common/images/logos/logo_pl.png
Szanowne koleżanki i koledzy farmaceuci, właściciele aptek!

Ze względu na fakt organizacji Światowych Dni Młodzieży w dniach 25 lipca – 1 sierpnia 2016 r. miasto nasze spodziewa się przyjazdu ponad 2 mln pielgrzymów z całego świata. Przyjazd tak wielkiej liczby osób wiązać się będzie również ze zwiększonym zapotrzebowaniem na leki i wyroby medyczne. Przychylając się do apelu władz miasta i organizatorów tej doniosłej imprezy, zwracam się z gorąca prośbą do wszystkich właścicieli aptek o rozważenie możliwości wydłużeniu pracy aptek w okresie pobytu pielgrzymów w Krakowie. W szczególności dotyczy to aptek znajdujących się na terenach, gdzie zaplanowane będą uroczystości kościelne oraz imprezy towarzyszące.
Fakt podjęcia decyzji o wydłużeniu pracy aptek byłby wspaniałym gestem właścicieli aptek wynikającym zarówno z zasad etyki farmaceuty, jak i przeświadczenia o misji apteki jako placówki ochrony zdrowia. Jestem przeświadczona, że zaangażowanie się w takiej formie w niesienie pomocy pacjentom, którzy przybędą do nas z całego świata, będzie też powodem do satysfakcji zawodowej farmaceutów.

Pozostając z wyrazami szacunku,
Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot

ŚDM – organizacja ruchu (pdf)11
kwiecień
2016

Komunikat Ministerstwa Zdrowia

Na stronie Ministerstwa Zdrowia znajduje się Komunikat w sprawie warunków przechowywania oraz sposobu prowadzenia dokumentacji w zakresie ich posiadania i obrotu oraz warunków wystawiania recept i zapotrzebowań oraz warunków wydawania z aptek leków złożonych o kategorii dostępności „Rp” zawierających substancje kontrolowane np. fenobarbitalum.

Źródło:
http://www.mz.gov.pl/leki/aktualnosci-leki/komunikat-w-sprawie-warunkow-przechowywania-oraz-sposobu-prowadzenia-dokumentacji-w-zakresie-ich-posiadania-i-obrotu-oraz-warunkow-wystawiania-recept-i-zapotrzebowan-oraz-warunkow-wydawania-z-aptek-le/

W załączeniu PDF:
Komunikat MZ (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot06
kwiecień
2016

Komunikat Prezesa NRA Ikona pliku typu pdf

W załączeniu komunikat Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, mgr farm. Elżbiety Piotrowskiej-Rutkowskiej.

Komunikat Prezesa NRA (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot01
kwiecień
2016

Zarządzenie Ministra Zdrowia Ikona pliku typu pdf

z dnia 30 marca 2016 r.

W załączeniu Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy o zawodzie farmaceuty.

Zarządzenie MZ z dnia 30 marca 2016 r. (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot11
styczeń
2016

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Krakowie

– plan kontroli aptek 2016

Informuję, że Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Krakowie podał do wiadomości plan kontroli aptek ogólnodostępnych, szpitalnych i punktów aptecznych na rok 2016.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot

---
Link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Krakowie:
BIP – Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Krakowie31
grudzień
2015

Komunikat MZ

Na stronie Ministerstwa Zdrowia pojawił się komunikat w sprawie realizacji recept po wejściu w życie zmian zawartych w nowelizacji ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.
Dotyczy on umieszczania numeru telefonu i kodu pocztowego na receptach.

komunikat - recepty (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot

Źródło: http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/komunikat-w-sprawie-realizacji-recept-po-wejsciu-w-zycie-zmian-zawartych-w-nowelizacji-ustawy-o-systemie-informacji-w-ochronie-zdrowia08
wrzesień
2015

Formularz zgłoszenia odmowy realizacji zamówienia

Informujemy, iż od dnia 08 września 2015 r. zgłaszanie braków do WIF realizowane będzie wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie: wif.malopolska.pl w zakładce „Przejdź do formularza odmów” (https://wif.malopolska.uw.gov.pl/odmowa).
Zgłoszenia kierowane na dotychczasowy adres elektroniczny monitoring@wif.malopolska.pl nie będą przyjmowane!

W załączeniu informacja WIF oraz instrukcja obsługi formularza realizacji zamówienia.
- załącznik (pdf)

Uwaga!
Apteki, które nie znają swojego identyfikatora, opuszczają pole "Identyfikator apteki" i podają nazwę oraz adres (identyfikator apteki można znaleźć na stronach Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia > Platforma Rejestrów Medycznych > Rejestr Aptek: Idź do rejestru)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot17
sierpień
2015

Ubezpieczenie członków OIA w Krakowie

Szanowni Państwo,
Członkowie Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie.

Okręgowa Rada Aptekarska w Krakowie w dniu 16 lipca 2105 r. podjęła uchwałę Nr 02/07/VI w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, członków OIA w Krakowie – w związku z wykonywaniem zawodu farmaceuty.
Prezydium ORA w Krakowie na posiedzeniu w dniu 11.08.2015 r. po przeanalizowaniu przedstawionych przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe ofert wybrało ofertę Ergo Hestia jako najkorzystniejszą pod względem merytorycznym i finansowym.
1. Przedmiot ubezpieczenia: odpowiedzialność cywilna z tytułu wykonywania zawodu farmaceuty;
2. Podstawa zawarcia ubezpieczenia: Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym z dnia 10.08.2007 r. – wariant ubezpieczenia B (pełny tekst OWU na stronach Ergo Hestia);
3. Zakres terytorialny: teren RP;
4. Zakres ubezpieczenia: zgodnie z OWU oraz postanowieniami dodatkowymi – wariant B:
5. Suma gwarancyjna: 100 000,00 PLN.

Postanowienia dodatkowe: pełny tekst w załączniku (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękothttp://oia.krakow.pl/storage/oia_facebook_likeit1.jpg
http://oia.krakow.pl/storage/izba_small.jpg
http://e-farmacja.net/inc/gfx/logo.gif