Pliki

„Kodeks Etyki Farmaceuty Rzeczpospolitej Polskiej” (Biuletyn Informacji Publicznej Naczelnej Izby Aptekarskiej)


Formularze


Prawo wykonywania zawodu

Wykaz dokumentów, jakie należy złożyć w związku ze staraniem się o przyznanie prawa wykonywania zawodu

- Wniosek do Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie o przyznanie prawa wykonywania zawodu [druk do pobrania]

- Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w art. 5 UoZF – odpis dyplomu

- Orzeczenie lekarskie potwierdzające posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie zawodu farmaceuty [druk do pobrania] – może wystawić również lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

- Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych [druk do pobrania]

- Oświadczenie „nie zostałem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe” [druk do pobrania]

- Podanie o wpis do rejestru po podjęciu uchwały w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania farmaceuty wraz z deklaracja indywidualną [druk do pobrania]

- Podanie o wpis – informacja o składkach [druk do pobrania]

- 2 aktualne zdjęcia paszportowe, podpisane na odwrocie

- Deklaracja indywidualna [druk do pobrania (pdf)] / [druk do pobrania (doc)]

- Zgoda na przetwarzanie danych kontaktowych farmaceuty/danych osobowych farmaceuty (Lex Secure) [druk do pobrania]Rękojmia należytego prowadzenia apteki


Rękojmia należytego prowadzenia hurtowni


Procedura powrotu do zawodu po przerwie

Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 10.12.2020 r. (t.j. Dz.U.2022, poz. 184)

ust. 1 „farmaceuta, który nie wykonuje zawodu jako aptekarz przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, a zamierza podjąć jego wykonywanie jako aptekarz, ma obowiązek zawiadomić o tym właściwą okręgową radę aptekarską i odbyć przeszkolenie uzupełniające trwające nie dłużej niż 2 miesiące.”

ust. 3 „szczegółowe warunki odbywania przeszkolenia zawodowego określa umowa zawarta przez farmaceutę z podmiotem prowadzącym przeszkolenie uzupełniające, wskazanym przez okręgową radę aptekarską, której członkiem jest farmaceuta, lub wskazanym przez farmaceutę i zaakceptowanym przez okręgową radę aptekarską, której jest on członkiem”.


Procedury dotyczące pracy w aptece