Nowa składka członkowska od 1 maja 2024 r.

W związku z kierowanymi do Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie pytaniami farmaceutów dotyczącymi aktualnie obowiązujących stawek składki członkowskiej oraz interpretacji postanowień Uchwały Nr 4/03/2024 Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej w Okręgowej Izbie Aptekarskiej w Krakowie, Rada Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie informuję, że:

A)       składkę w wysokości 70,00 złotych miesięcznie zobowiązani są uiszczać wszyscy farmaceuci,
z wyłączeniem farmaceutów wskazanych w § 1 ust. 2 lit. a) – c) i 3 Uchwały Nr 4/03/2024. Przy czym Rada Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie przypomina, że wykonywanie zawodu farmaceuty zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 roku o zawodzie farmaceuty (tj. Dz.U.
z 2022 r., poz. 1873 ze zm.) polega na:

 

-        art. 4 ust. 1:

1)      sprawowaniu opieki farmaceutycznej, o której mowa w ust. 2;

2)      udzielaniu usług farmaceutycznych, o których mowa w ust. 3;

3)      wykonywaniu zadań zawodowych, o których mowa w ust. 4;

4)      wykonywaniu czynności, o których mowa w ust. 5.

 

-        art. 4 ust. 2:

Opieka farmaceutyczna to świadczenie zdrowotne w rozumieniu art. 5 pkt 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.3)), udzielane przez farmaceutę i stanowiące dokumentowany proces, w którym farmaceuta, współpracując z pacjentem i lekarzem prowadzącym leczenie pacjenta, a w razie potrzeby z przedstawicielami innych zawodów medycznych, czuwa nad prawidłowym przebiegiem indywidualnej farmakoterapii, obejmujące:

1)      prowadzenie konsultacji farmaceutycznych – w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta
w związku ze stosowaniem produktów leczniczych, wyrobów medycznych, wyposażenia wyrobów medycznych, systemów i zestawów zabiegowych, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r.
w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG
i 93/42/EWG (Dz. Urz. UE L 117 z 05.05.2017, str. 1, z późn. zm.4)), oraz wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro i wyposażenia wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro,
w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz uchylenia dyrektywy 98/79/WE i decyzji Komisji 2010/227/UE (Dz. Urz. UE L 117 z 05.05.2017, str. 176, z późn. zm.), zwanych dalej „wyrobami medycznymi” lub środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego;

2)      wykonywanie przeglądów lekowych wraz z oceną farmakoterapii, z uwzględnieniem problemów lekowych pacjenta – w celu wykrywania i rozwiązywania problemów lekowych oraz zapewnienia bezpieczeństwa w procesie farmakoterapii;

3)      opracowywanie indywidualnego planu opieki farmaceutycznej, z uwzględnieniem problemów lekowych pacjenta – w celu określenia celów terapeutycznych możliwych do osiągnięcia przez pacjenta stosującego farmakoterapię oraz wskazania sposobów rozwiązywania wykrytych problemów lekowych, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia
i zdrowego trybu życia oraz profilaktyki zdrowotnej;

4)      wykonywanie badań diagnostycznych określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 7 –
w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa stosowanej przez pacjenta farmakoterapii oraz analizy problemów lekowych występujących u pacjenta, oraz proponowania metod i badań diagnostycznych;

5)      wystawianie recept w ramach kontynuacji zlecenia lekarskiego.

 

-        art. 4 ust. 3:

Usługi farmaceutyczne obejmują:

1)      wydawanie z apteki lub punktu aptecznego produktów leczniczych w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy – Prawo farmaceutyczne i wyrobów medycznych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 43 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 2021 oraz z 2022 r. poz. 24 i 138), połączone z udzielaniem informacji i porad dotyczących działania i stosowania oraz przechowywania tych produktów, środków lub wyrobów medycznych;

2)      sporządzanie produktów leczniczych połączone z oceną ich jakości, w tym trwałości;

3)      przeprowadzanie wywiadu farmaceutycznego;

4)      udzielanie porady farmaceutycznej w celu zapewnienia prawidłowego stosowania produktu leczniczego, wyrobu medycznego lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w szczególności w zakresie wydania właściwego produktu leczniczego wydawanego bez przepisu lekarza, przekazania informacji dotyczących właściwego stosowania, w tym dawkowania i możliwych interakcji z innymi produktami leczniczymi lub pożywieniem, wydawanego produktu, wyrobu lub środka oraz prawidłowego używania wyrobów medycznych;

5)      czynności wykonywane w aptece szpitalnej lub zakładowej w zakresie:

a)       sporządzania pozajelitowych leków recepturowych i aptecznych, w tym preparatów do żywienia pozajelitowego,

b)      sporządzania preparatów do żywienia dojelitowego,

c)       przygotowywania leków w dawkach indywidualnych, w tym antybiotyków pozajelitowych, leków cytostatycznych oraz produktów leczniczych terapii zaawansowanej – wyjątków szpitalnych,

d)      sporządzania produktów leczniczych radiofarmaceutycznych,

e)      przygotowywania roztworów do hemodializy i dializy dootrzewnowej

– oraz monitorowanie warunków sporządzania lub przygotowywania takich leków lub preparatów;

6)      wykonywanie pomiaru ciśnienia krwi;

7)      usługi farmacji klinicznej.

 

-        art. 4 ust. 4:

Zadania zawodowe farmaceuty obejmują:

1)      udział w racjonalizacji farmakoterapii, w tym udział w pracach komitetu terapeutycznego oraz innych zespołów powołanych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą;

2)      uczestniczenie w badaniach klinicznych, w tym w badaniach prowadzonych w szpitalu jako członek zespołu badawczego;

3)      przyjmowanie do hurtowni farmaceutycznej produktów, wyrobów lub środków, o których mowa w ust. 3 pkt 1, od uprawnionych podmiotów, wydawanie ich uprawnionym podmiotom z hurtowni farmaceutycznej, sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem w hurtowni farmaceutycznej wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, o której mowa w art. 2 pkt 4 ustawy – Prawo farmaceutyczne;

4)      kierowanie apteką, punktem aptecznym, działem farmacji szpitalnej, zespołem farmacji klinicznej lub hurtownią farmaceutyczną;

5)      sprawowanie nadzoru nad gospodarką produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi
w podmiocie wykonującym działalność leczniczą;

6)      zarządzanie produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi w oddziale szpitalnym;

7)      organizowanie w podmiotach leczniczych zaopatrzenia w produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne obejmujące:

a)       materiały opatrunkowe,

b)      jednorazowe jałowe i niejałowe wyroby medyczne do implantacji wraz z jednorazowym jałowym i niejałowym oprzyrządowaniem do ich implantacji,

c)       jednorazowe jałowe wyroby medyczne do przygotowania i podawania produktów leczniczych, preparatów krwiopochodnych oraz płynów dializacyjnych

– połączone z uczestniczeniem w prowadzonej w tych podmiotach gospodarce tymi materiałami
i wyrobami;

8)      nadzór nad czynnościami wykonywanymi w aptece przez studenta kierunku farmacja albo przez technika farmaceutycznego w zakresie czynności, których technik nie może wykonywać samodzielnie;

9)      nadzór nad przyjmowaniem, przechowywaniem i wydawaniem produktów leczniczych
i wyrobów medycznych;

10)   monitorowanie warunków zapewniających jakość i bezpieczeństwo stosowania znajdujących się w obrocie produktów lub wyrobów, o których mowa w ust. 3 pkt 1, oraz ich zabezpieczanie w procedurach wycofywania i wstrzymywania określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 121 ust. 5 ustawy – Prawo farmaceutyczne;

11)   sprawowanie nadzoru nad jakością i bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych lub środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub użytkowania wyrobów medycznych, w tym nadzoru nad rezerwami strategicznymi oraz zapasami medycznymi gromadzonymi w celu zabezpieczenia potrzeb mobilizacyjnych i wojennych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

12)   uczestnictwo w wytwarzaniu i badaniu produktów leczniczych, w tym pełnienie funkcji Osoby Wykwalifikowanej w rozumieniu art. 2 pkt 21c ustawy – Prawo farmaceutyczne lub Osoby Kompetentnej w rozumieniu art. 2 pkt 21a tej ustawy;

13)   zgłaszanie właściwym organom działań niepożądanych produktów leczniczych, incydentów medycznych, niepożądanych odczynów poszczepiennych, ciężkich działań niepożądanych produktów kosmetycznych oraz podejrzenia lub stwierdzenia zatrucia produktem biobójczym;

14)   prowadzenie działalności profilaktycznej, edukacyjnej oraz działalności na rzecz promocji zdrowia;

15)   przeprowadzanie analiz farmakoekonomicznych;

16)   prowadzenie terapii monitorowanej stężeniami leków;

17)   prowadzenie przez farmaceutę apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej lub jako wspólnik spółki jawnej lub wspólnik (partner) spółki partnerskiej, której przedmiotem działalności jest prowadzenie aptek.

 

-        art. 4 ust. 5:

Wykonywanie zawodu farmaceuty obejmuje także:

1)      prowadzenie działalności dydaktycznej w uczelniach prowadzących studia na kierunku farmacja oraz badań naukowych i prac rozwojowych w dyscyplinie naukowej – nauki farmaceutyczne;

2)      zatrudnienie w Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, w ramach którego wykonuje się czynności nadzoru określone w art. 108 ust. 1 ustawy – Prawo farmaceutyczne;

3)      zatrudnienie w podmiotach zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub urzędach te podmioty obsługujących, w ramach którego wykonuje się czynności związane z obrotem i wydawaniem produktów, środków lub wyrobów, o których mowa w ust. 3 pkt 1;

4)      zatrudnienie w jednostkach podległych ministrowi właściwemu do spraw zdrowia lub przez niego nadzorowanych – na stanowisku związanym z wykonywaniem zawodu farmaceuty;

5)      zatrudnienie, w ramach którego są wykonywane czynności związane z dopuszczaniem lub wprowadzaniem do obrotu lub użytkowania produktów lub wyrobów, o których mowa w ust. 3 pkt 1, ich refundacją, taryfikacją lub kontrolą obrotu nimi oraz związane z realizacją polityki lekowej;

6)      zatrudnienie lub pełnienie służby wojskowej w urzędzie obsługującym Ministra Obrony Narodowej, w jednostkach organizacyjnych jemu podległych lub przez niego nadzorowanych, w ramach których wykonuje się czynności nadzoru określone w art. 118 ust. 1 ustawy – Prawo farmaceutyczne na stanowiskach wymagających posiadania tytułu zawodowego farmaceuty;

7)      pełnienie funkcji z wyboru w samorządzie zawodu farmaceuty;

8)      zatrudnienie lub pełnienie służby w urzędzie obsługującym Ministra Sprawiedliwości lub
w jednostkach organizacyjnych jemu podległych lub przez niego nadzorowanych, na stanowiskach wymagających posiadania tytułu zawodowego farmaceuty, w ramach których wykonuje się czynności nadzoru nad wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi.

 

-        art. 4 ust. 6:

Usługi farmaceutyczne, o których mowa w ust. 3 pkt 3 i 4, mogą być udzielane przez farmaceutę przy użyciu systemów teleinformatycznych lub środków komunikacji elektronicznej.

-        art. 4 ust. 7:

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wykaz badań diagnostycznych, które mogą być wykonywane przez farmaceutę sprawującego opiekę farmaceutyczną, uwzględniając potrzeby pacjentów, ich bezpieczeństwo oraz możliwości lokalowe i techniczne, którymi dysponują apteki ogólnodostępne.

B)      W przypadku farmaceuty:

1)      będącego w trakcie urlopu wychowawczego niewykonującego w tym okresie zawodu farmaceuty albo

2)      zarejestrowanego jako osoba bezrobotna, albo

3)      pobierającego świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej albo specjalny zasiłek opiekuńczy, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, wysokość składki wynosi 25,00 złotych miesięcznie,

C) W przypadku farmaceutów będących emerytami lub rencistami, niewykonujących zawodu farmaceuty w formie zarobkowej, wpisanych do rejestru farmaceutów Okręgowej Rady Aptekarskiej OIA w Krakowie, wysokość składki wynosi 25,00 złotych miesięcznie.


Załączniki do Uchwały Prezydium ORA z 19 marca 2024 r.:


Numer konta: 36 1020 2892 0000 5702 0016 1745


Nieopłacenie składek członkowskich przez okres dłuższy niż 24 miesiące skutkuje skreśleniem
z rejestru farmaceutów prowadzonego przez okręgową izbę aptekarską.

Art. 8f ust.1 pkt. 5 Ustawy o Izbach Aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1419 oraz z 2020 r. poz. 2401)

Nieopłacone w terminie składki członkowskie i koszty postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(art. 66 ustawy o izbach aptekarskich).

 

Załączniki