Umowa w zakresie usług farmaceuty dotyczących zdrowia reprodukcyjnego - pytanie o EKUZ

Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące udzielania usługi farmaceutycznej w ramach umowy pilotażowej – zdrowie reprodukcyjne osobie z kartą EKUZ. W ocenie NFZ nie budzi ona zastrzeżeń.

Zgodnie z art. 1 Decyzji S1 [2] karta EKUZ upoważnia do świadczeń rzeczowych, które stają się niezbędne z powodów medycznych z uwzględnieniem charakteru tych świadczeń oraz przewidywanego czasu pobytu.

Z kolei zgodnie z  art. 1va) rozporządzenia 883/2004 [1] „świadczenia rzeczowe” dla celów tytułu III rozdział I: świadczeń z tytułu choroby, macierzyństwa i ojcostwa są to „świadczenia rzeczowe przewidziane w ustawodawstwie państwa członkowskiego (pobytu), które służą zapewnieniu, udostępnieniu, bezpośredniemu opłaceniu lub zwrotowi kosztów opieki medycznej oraz produktów i usług stanowiących element dodatkowy takiej opieki. Określenie to obejmuje również świadczenia rzeczowe z tytułu dodatkowej opieki”.

Zatem usługa farmaceutyczna objęta umową pilotażową:

- ma charakter świadczenia „niezbędnego ze względów medycznych” z uwzględnieniem przewidywanego czasu pobytu w Polsce, w ocenie pracownika medycznego uprawnionego w Polsce do udzielenia tego świadczenia

oraz

- spełnia powyższą definicję „świadczenia rzeczowego” z rozporządzenia 883/2004 i jest przewidziane w ustawodawstwie krajowym (tu polskim) jako przysługujące osobom upoważnionym do korzystania z opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych

- powinna być dostępna na podstawie EKUZ w placówkach mających kontrakt z NFZ na dany zakres świadczeń i na zasadach, na których jest udzielane osobom upoważnionym w Polsce do korzystania z opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.