Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

KLAUZULA INFORMACYJNA

 dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Okręgową Izbę Aptekarską w Krakowie


            Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ), zwanego dalej RODO, informuję:

              
Administratorem Danych Osobowych  jest Okręgowa Izba Aptekarska  w Krakowie, reprezentowana przez Prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej, który nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych,  można kontaktować w następujący sposób:

 ▪ listownie na adres siedziby administratora: 30-382 Kraków, ul. Kobierzyńska 98/68

 ▪ e-mailem: biuro@oia.krakow.pl

 
Cel i  podstawa przetwarzania

 Pani/Pana dane osobowe:

 - w zakresie wizerunku, zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

 - na podstawie udzielonej Okręgowej Izbie Aptekarskiej w Krakowie zgody na przetwarzanie danych osobowych, będą przetwarzane w celach informacyjnych oraz promowania działań OIA za pośrednictwem dowolnego medium, w szczególności: telewizji, radia, prasy, internetu (mediach internetowych, stronach internetowych OIA, mediach społecznościowych), a także w celach archiwizacji dokumentacji.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w szczególności:

1) Rozporządzenie RODO:

- art. 6 ust. 1 lit a  - w przypadku wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, przez osobę, której dane dotyczą w określonym celu;

- art. 6 ust. 1 lit. b - w przypadku zawarcia i realizacji umowy;

- art. 6 ust. 1 lit. c  - gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

- art. 6 ust. 1 lit. e  gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;

- art. 6 ust. 1 lit. f - w przypadku ustalenia, dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami;

2) ustawa z dnia 19 kwietnia  1991 r.  o izbach aptekarskich:

 - art. 7a; art. 8; art. 8a – art.8f;

3) rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru farmaceutów;

4) ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.


Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe, w tym w zakresie wizerunku, będą dostępne publicznie w w/w  mediach informacyjnych, w związku z czym mogą zostać przekazane do państwa trzeciego. Odbiorcą  danych osobowych mogą być podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na postawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi Administrator Danych Osobowych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych podmioty świadczące usługi w zakresie systemów informatycznych/oprogramowania, operatorom pocztowym, a także firmom szkoleniowym,  transportowym, archiwizacyjnym, kurierskim, utylizującym dokumentację oraz organizatorom wydarzeń i wyjazdów, hotelom, firmom ubezpieczeniowym.

Pani/Pana dane osobowe mogą być również przekazywane do państwa trzeciego na podstawie obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Okres przechowywania danych

 Pani/Pana dane osobowe będą:

- dostępne publicznie w powyższych mediach , przez okres ich funkcjonowania, zgodnie z ich politykami  dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.

- przechowywane przez Okręgową Izbę Aptekarską w Krakowie przez okres niezbędny na potrzeby realizacji ustawowych zadań, celów przetwarzania danych osobowych, dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami oraz zadań wynikających z obowiązujących przepisów.


Uprawnienia osób, których dane dotyczą

W odniesieniu do danych przetwarzanych w w/w celach, przysługuje Pani/Panu prawo do:

1) dostępu do treści swoich danych osobowych;

2)  sprostowania danych osobowych;

3)  usunięcia danych osobowych (o ile w danym przypadku przysługuje);

4) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

5)  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (o ile w danym przypadku przysługuje);

6) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania o ile to przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 Każdy wniosek dotyczący realizacji  w/w praw zostanie rozpatrzony zgodnie z RODO.

Wymóg podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, w szczególności w zakresie wizerunku i głosu jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości publikacji Pani/Pana danych osobowych, w tym wizerunku, w mediach oraz uczestnictwa za pośrednictwem mediów w działaniach informacyjnych i promocyjnych OIA. Zgodnie z art. 81 ust. 2  ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku: osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych; osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.
 
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz profilowanie

Pani/Pana dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania przez OIA. Jednakże po stronie mediów informacyjnych może pojawić się proces zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania.