Składki członkowskie

Uchwała Nr 4/03/2024 Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej w Okręgowej Izbie Aptekarskiej w Krakowie.

Uchwała Nr 83/IX/24/P Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia wzorów wniosków określonych w Uchwale Nr 4/03/2024 Okręgowej Rady Aptekarskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej w Okręgowej Izbie Aptekarskiej w Krakowie.

Uchwała Nr VI/27/2012 VI Krajowego Zjazdu Aptekarzy z dnia 22 stycznia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości części składki członkowskiej odprowadzanej przez okręgowe izby aptekarskie na rzecz Naczelnej Izby Aptekarskiej.

Załączniki do Uchwały Prezydium ORA z 19 marca 2024 r.:


Numer konta: 36 1020 2892 0000 5702 0016 1745


Nieopłacenie składek członkowskich przez okres dłuższy niż 24 miesiące skutkuje skreśleniem
z rejestru farmaceutów prowadzonego przez okręgową izbę aptekarską.

Art. 8f ust.1 pkt. 5 Ustawy o Izbach Aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1419 oraz z 2020 r. poz. 2401)

Nieopłacone w terminie składki członkowskie i koszty postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(art. 66 ustawy o izbach aptekarskich).

 

Załączniki