Informacja w sprawie wpisywania do rejestru farmaceutów OIA w Krakowie oraz skreślania z rejestru

Informacja w sprawie zasad wpisywania do rejestru farmaceutów OIA w Krakowie oraz skreślania z tego rejestru

1. Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 16 kwietnia 2021 r. farmaceuta podlega obowiązkowi wpisu do rejestru farmaceutów prowadzonego przez okręgową radę aptekarską, która przyznała prawo wykonywania zawodu farmaceuty.

2. Jeżeli farmaceuta wykonuje zawód na terenie innej izby niż izba, której rada przyznała prawo wykonywania zawodu, podlega obowiązkowi wpisu do rejestru farmaceutów prowadzonego przez radę okręgowej izby aptekarskiej, na terenie której farmaceuta wykonuje zawód.

3. Farmaceuta wykonujący zawód na terenie więcej niż jednej okręgowej izby aptekarskiej podlega obowiązkowi wpisu do rejestru farmaceutów prowadzonego przez wskazaną przez niego radę okręgowej izby aptekarskiej, na terenie której wykonuje zawód.

4. Kierownik apteki, punktu aptecznego, działu farmacji szpitalnej oraz farmaceuta sprawujący funkcję: Osoby Kompetentnej albo Osoby Odpowiedzialnej albo Osoby Wykwalifikowanej, o których mowa w art. 2 pkt 21a-21c ustawy z dnia 6 września 2001 r. -Prawo farmaceutyczne, podlega wpisowi do rejestru farmaceutów prowadzonego przez radę okręgowej izby aptekarskiej, na terenie której jest kierownikiem lub sprawuje funkcję.

5. Farmaceuta, który po przyznaniu prawa wykonywania zawodu farmaceuty nie podejmuje zatrudnienia jako aptekarz, podlega obowiązkowi wpisu do rejestru farmaceutów prowadzonego przez okręgową radę aptekarską, która podjęła uchwałę o przyznaniu tego prawa.

6. Farmaceuta, który przestaje wykonywać zawód farmaceuty, pozostaje wpisany w rejestrze farmaceutów, do którego był ostatnio wpisany.

7. Farmaceuta, który przestaje wykonywać zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z przeniesieniem do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, pozostaje wpisany w rejestrze farmaceutów, do którego był ostatnio wpisany, chyba że przedstawi oświadczenie, że w czasie wykonywania zawodu farmaceuty w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej podlegać będzie nadzorowi sprawowanemu przez właściwą organizację lub instytucję zawodową.

8. Właściwa okręgowa rada aptekarska podejmuje uchwałę o dokonaniu wpisu niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku o wpis.

9. Warunkiem wpisu do rejestru farmaceutów przy zmianie miejsca wykonywania zawodu farmaceuty na obszarze innej izby aptekarskiej, jest uprzednie wykreślenie z rejestru farmaceutów izby na obszarze której farmaceuta zaprzestał wykonywania zawodu. 

10. W celu uniknięcia przerwy pomiędzy wykreśleniem z rejestru farmaceutów okręgowej izby aptekarskiej na obszarze której farmaceuta zaprzestał wykonywania zawodu, a wpisaniem do rejestru farmaceutów tej izby na obszarze, której podejmuje zatrudnienie, skreślenie z rejestru danej izby powinno nastąpić w dniu posiedzenia Rady lub Prezydium OIA w Krakowie, na której będzie podejmowana uchwała o wpisie.

11. Warunkiem podjęcia uchwały o wpisie do rejestru farmaceutów prowadzonego przez OIA w Krakowie jest przesłanie skanu strony PWZF, uwidaczniającej skreślenie z rejestru farmaceutów prowadzonego przez poprzednią radę.

12. W celu dokonania wpisu w PWZF do Biura OIA w Krakowie powinien zostać niezwłocznie złożony dokument PWZF.

13. Skreślenie z rejestru farmaceutów następuje wskutek:

1) śmierci;

2) utraty prawa wykonywania zawodu farmaceuty w przypadkach określonych w art. 21 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty;

3) ustania przesłanek uzasadniających wpis do danego farmaceutów określonych w art. 7a, w szczególności przeniesienia się farmaceuty na teren innej okręgowej izby aptekarskiej;

4) wykonywania przez aptekarza zawodu lekarza, lekarza dentysty, felczera, starszego felczera, lekarza weterynarii, pielęgniarki lub położnej;

5) nieopłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 24 miesiące.

14. W przypadkach, o których mowa w pkt 13 ppkt 4 i 5 powyżej, okręgowa rada aptekarska podejmuje uchwałę, od której przysługuje odwołanie do Naczelnej Rady Aptekarskiej.

15. Wykonywanie zawodu farmaceuty bez wpisu do rejestru farmaceutów stanowi przewinienie zawodowe i podlegać może odpowiedzialności zawodowej farmaceutów.